Dung Quất: Thành công gợi mở thành công

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước