Đưa Hiến pháp vào cuộc sống

(HNM) - Trong hệ thống pháp luật, Hiến pháp được coi là "đạo luật gốc", nên việc nghiên cứu, tuân thủ Hiến pháp là ưu tiên hàng đầu.

Ngày 3-1-2014, Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa XI) ban hành Chỉ thị 32-CT/TƯ về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ: "Yêu cầu các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng cơ sở và từng đảng viên nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thi hành Hiến pháp, đồng thời gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật".

Thực hiện chỉ thị này, tại Hà Nội, Huyện ủy Phúc Thọ đã chủ động làm điểm về tổ chức sinh hoạt chi bộ với chủ đề: "Nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp và gương mẫu chấp hành Hiến pháp" và ra văn bản hướng dẫn cụ thể về việc này. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ từ đầu tháng 2 đến nay, các đảng viên được giới thiệu những nội dung cốt yếu của Hiến pháp, được thảo luận, trao đổi, thống nhất nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ thời gian tới trong việc định hướng tuyên truyền, thi hành và bảo vệ Hiến pháp. Tuy chưa có đánh giá cụ thể về tác dụng của việc này, nhưng sự chủ động của Huyện ủy Phúc Thọ trong việc nêu cao trách nhiệm người đảng viên, gắn sinh hoạt chi bộ với việc đưa Hiến pháp vào cuộc sống là tín hiệu tích cực.

Cách đây hơn 10 năm, ngày 9-12-2003, Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa IX) ban hành Chỉ thị số 32-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 10 năm qua, công tác giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân có nhiều chuyển biến nhưng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhức nhối nhất là tình trạng vi phạm luật giao thông diễn ra hằng ngày trên các tuyến đường; tình trạng "tham nhũng vặt" phổ biến ở một số ngành, lĩnh vực... Trong số các nguyên nhân, có nguyên nhân do sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa tập trung đúng mức. Ý thức nêu gương tìm hiểu pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên chưa tốt.

Những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa IX) cần được khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa XI), bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.