Dự toán ngân sách cho PM và nội dung số

    ICTNews
    Gốc

    ICTnews – Ngày 23/6, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã họp Ban điều hành triển khai Chương trình phát triển Công nghiệp Phần mềm và Chương trình Công nghiệp Nội dung số Việt Nam.

    Phiên họp đã thảo luận việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2009 và 2010. Theo đó, các Bộ, địa phương được giao thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương trình sẽ tổng hợp nhu cầu vốn và gửi kế hoạch vốn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình năm 2009 về Bộ TT&TT trước ngày 15/7/2009 để Bộ tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với những nội dung, nhiệm vụ được giao thực hiện trong năm 2009 nhưng không kịp triển khai trong năm, sẽ tổng hợp chung vào kế hoạch năm 2010… Theo Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế quản lý Chương trình phát triển CNPM và Chương trình phát triển CN NDS Việt Nam, Bộ TT&TT đã ra văn bản hướng dẫn một số nội dung triển khai Chương trình. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ “Thúc đẩy phát triển phần mềm mã nguồn mở”, cần hỗ trợ việc chuyển đổi sang sử dụng phần mềm nguồn mở, đồng thời đào tạo, phát hành các tài liệu và tổ chức hội thảo, hội nghị nâng cao nhận thức về phần mềm nguồn mở.

    Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/Bo-TT-TT/Du-toan-ngan-sach-cho-PM-va-noi-dung-so/2009/06/2SVMC7219163/View.htm