Dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2011

(baodautu.vn) Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 35. Tại buổi làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010, sau đó sẽ cho ý kiến về Báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Để phục vụ cho Kỳ họp thứ VIII của Quốc hội (dự kiến khai mạc vào ngày 20.10 tới đây), Tại Kỳ họp thứ 35, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cũng tại Phiên họp này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011; định hướng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; cho ý kiến về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho một số ngành đặc thù; Dự án Luật thuế bảo vệ môi trường; Dự án Luật thanh tra (sửa đổi); Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…