Dự kiến bỏ phí quản lý thường niên đối với chứng chỉ quỹ ETF

(HQ Online)- Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến nội dung Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Ảnh: Minh họa. Nguồn internet.

Ngày 25-11-2015, Quốc hội đã ban hành Luật Phí và lệ phí. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017.

Triển khai Luật phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 67/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, cơ bản nội dung dự thảo được kế thừa quy định tại Thông tư số 67. Ngoài ra, điều chỉnh nội dung về kê khai, nộp phí của tổ chức thu phí, lệ phí; bãi bỏ phí quản lý thường niên đối với chứng chỉ quỹ ETF (quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể).

Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung thêm các loại lệ phí gồm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền lần đầu và bổ sung; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận chi nhánh tại nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại nước ngoài.

Dự kiến, Thông tư này sẽ được áp dụng từ 1-1-2017, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Phí và lệ phí.