Đồng Tháp thành lập Tổ thông tin và Phân tích thị trường nông sản

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định thành lập tổ thông tin và phân tích thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nhiệm vụ của Tổ Thông tin và Phân tích thị trường nông sản gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường nông sản của tỉnh theo chuỗi giá trị hàng nông sản; xây dựng ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập, quản lý và khai thác thông tin liên quan; phối hợp với viện, trường, trung tâm, đơn vị có chuyên môn tổ chức tập huấn, đào tạo công tác thu thập dữ liệu, phân tích và dự báo cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về triển khai đạt các mục tiêu đề ra; tổ chức vận hành Hệ thống thông tin về thị trường nông sản, đảm bảo cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục đầy đủ chính xác, thông tin được chia sẻ, khai thác có hiệu quả…

Tổ này do Giám đốc Sở Công thương tỉnh làm Tổ trưởng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT làm Tổ phó và các thành viên gồm các Sở ngành có liên quan. Ngoài ra, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và Câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh cũng được mời tham gia thành viên của Tổ.

ĐỒNG PHÚ