Đồng Nai triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

Ngày 12-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước.

Kế hoạch đưa ra các yêu cầu: bảo đảm sự thống nhất trong triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước từ Trung ương đến tỉnh; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cấp huyện với tổ chức, cá nhân có liên quan. Cùng với đó, xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1-7-2024 Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi luật đảm bảo tiến độ, việc triển khai thi hành luật.

Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 27-11-2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202406/dong-nai-trien-khai-thi-hanh-luat-tai-nguyen-nuoc-5844a6c/