Đồng Nai không để học sinh phải học ca ba

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    GốcĐồng Nai

    Đến thời điểm này, ngành Giáo dục Đồng Nai đã bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ học sinh vào lớp 1, năm học 2022 - 2023. Theo dự tính, năm học này, toàn tỉnh Đồng Nai có thêm hơn 22.000 học sinh, chủ yếu là cấp Tiểu học nên áp lực về trường lớp và sĩ số trên lớp rất lớn, ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai sẽ nỗ lực để học sinh không phải học ca ba.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-nai-khong-de-hoc-sinh-phai-hoc-ca-ba-49962.htm