Đơn vị sự nghiệp có được cho thuê tài sản công không?

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị có một dàn đèn led không sử dụng đến. Nếu để như vậy thì tài sản rất dễ hư hỏng. Vậy trong trường hợp này đơn vị của tôi có thể cho thuê lại dàn đèn led này không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý và sử dụng tài sản công 2017.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công 2017, cụ thể:

“Điều 57. Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.”

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì đơn vị sự nghiệp công lập của bạn được cho thuê tài sản công, cụ thể là dàn đèn led.

Tuy nhiên, cần lưu ý, việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê phải bảo đảm các yêu cầu tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý và sử dụng tài sản công 2017 sau đây: Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép; Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao; Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật; Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định; Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (Xem hướng dẫn chi tiết tại Điều 43 Nghị định 151/2017/NĐ-CP).

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập phải có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định tại Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. (Xem thêm hướng dẫn về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê tại Điều 46 Nghị định 151/2017/NĐ-CP).

LVN

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/don-vi-su-nghiep-co-duoc-cho-thue-tai-san-cong-khong-33670.html