Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

    237 liên quanGốc

    Theo đó, các tỉnh, thành phố tập trung triển khai rà soát và phân bổ chi tiết phần vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ theo quy định. Người đứng đầu các tỉnh cần chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, đặc biệt là các dự án ODA. Bên cạnh đó, thực hiện việc điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các địa phương sớm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; kiến nghị, đề xuất, nhất là các đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý còn chồng chéo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, các địa phương giải ngân chỉ hơn 133.890 tỷ đồng, chỉ đạt 29,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm so với cùng kỳ năm 2020 (34%). Đến nay, còn rất nhiều địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

    NHẬT MINH

    Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202107/don-doc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2021-8223233/