Đối thoại trực tuyến về chủ đề bất động sản

Cuộc đối thoại trực tuyến về chủ đề bất động sản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân sẽ được thực hiện từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 23/4, tại Cổng thông tin Điện tử Chính phủ địa chỉ www.vietnam.gov.vn hoặc www.chinhphu.vn.