Đối thoại chính sách: Dân chủ - Giá trị cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề vô cùng hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ khi Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời vào năm 1945 đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu có chọn lọc những giá trị phổ quát của nhân loại về Nhà nước pháp quyền để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2022 vừa qua, sau 2 năm xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, ngày 9/11/2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới với những quan điểm, mục tiêu, trọng tâm; nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện hết sức rõ ràng.

Trong chương trình Đối thoại Chính sách đầu năm mới, cùng bàn về chủ đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, với luận điểm: Dân chủ - giá trị cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với các khách mời:

- GS.TS. Võ Khánh Vinh - Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam , Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án

- PGS. Tiến sỹ Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

- PGS. Tiến sỹ Vũ Công Giao, Trưởng khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính - Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mời quý vị và các ban cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thu Quỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-chinh-sach-dan-chu-gia-tri-cot-loi-cua-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-viet-nam