Đối thoại chính sách: Chính sách bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiện nay có khoảng 40.000 di tích được kiểm kê. Trong đó đã có gần 10.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố, 3.463 di tích cấp Quốc gia, 95 di tích Quốc gia đặc biệt, UNESCO đã ghi danh 8 di sản của Việt Nam vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Di sản văn hóa ở Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, hình thành nên nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp quyết định vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thảo Nguyên - Khánh An

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-chinh-sach-chinh-sach-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-218552.htm