Đổi tên, giảm tuổi vẫn không thoát tội

    2 đăng lạiGốc

    Được tạm tha trong một vụ án Hải đã bỏ trốn lên Hà Nội, đổi tên từ Nguyễn Đình Hải thành Nguyễn Văn Hải và rút đi 2 tuổi để trốn tội. Tuy nhiên, chiêu ấy vẫn không thể giúp Hải thoát khỏi lưới pháp luật.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/7/95470.cand