Đổi số hộp thư tự động

    Gốc

    (HNM)- Viễn thông Hà Nội (VTHN) cho biết, từ 0 giờ ngày 5-10 hệ thống hộp thư trả lời tự động đã nâng từ 7 chữ số lên 8 chữ số bằng cách thêm số 1 vào sau số 801.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/182994