Đòi nợ thuê: Mặc đồng phục, báo cho công an biết

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải tự thiết kế trang phục. Đặc biệt, trang phục này phải được thông báo với cơ quan công an có thẩm quyền, chính quyền địa phương về việc sử dụng trang phục này.

Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Theo đó, dự thảo quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách nợ, chủ nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Đòi nợ thuê: Mặc đồng phục, báo cho công an biết - Ảnh 1

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được sử dụng các thông tin có được từ hoạt động dịch vụ đòi nợ gây bất lợi tới chủ nợ và khách nợ để phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung được ủy quyền hoặc tiết lộ những thông tin đó cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác..

Dự thảo nhấn mạnh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được thực hiện các biện pháp “hợp pháp” để đòi nợ.

Chủ nợ và “con nợ” không chịu trách nhiệm liên đới đối với những hành vi mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, trong phần trách nhiệm quyền hạn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Bộ Tài chính đề nghị phải có trang phục riêng. Mẫu trang phục này do doanh nghiệp tự thiết kế, song phải được thông báo với cơ quan công an có thẩm quyền, chính quyền địa phương về việc sử dụng trang phục này.

Trong trường hợp kết thúc hợp đồng lao động với người lao động, doanh nghiệp phải thu hồi lại trang phục, thẻ nhân viên đã cấp cho người lao động.

Nhân viên làm việc ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo quy định khi làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Các vi phạm liên quan đến trang phục, thẻ nhân viên, giấy giới thiệu thì sẽ bị xử phạt.

Bộ Tài chính đề nghị giao trách nhiệm quản lý dịch vụ đòi nợ cho Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính đơn giản chỉ là chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan “trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Nghị định này thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Thông tư số 110/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

L.Bằng