Đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Chiến lược xác định rõ mục tiêu đến năm 2020: Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số (DTTS), rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm ổn định QP-AN...

Tại hội nghị, đại biểu đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo UBND, cơ quan công tác dân tộc tỉnh trong cả nước tham gia thảo luận, đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thông qua việc ban hành hệ thống chính sách dân tộc, kinh tế - xã hội địa bàn DTTS, miền núi có những chuyển biến quan trọng. Đời sống của đồng bào DTTS được cải thiện một bước, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm. Đồng bào các dân tộc đã phát huy được ý thức tự lực tự cường, xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, địa bàn dân tộc, miền núi nhìn chung vẫn còn chậm phát triển. Công tác dân tộc nói chung và hệ thống chính sách dân tộc nói riêng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành trung ương, địa phương thống nhất nhận thức công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; cần tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và triển khai lồng ghép các nhiệm vụ nhằm đạt được các mục tiêu Chiến lược công tác dân tộc đã đề ra. Các bộ, ngành cần đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách, cách tiếp cận trên cơ sở chiến lược dài hạn mang tính toàn diện, ổn định, bền vững phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá, dự báo tốt những tác động, ảnh hưởng của chính sách kinh tế - xã hội, QP-AN của vùng đồng bào DTTS.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, hằng năm, Ủy ban Dân tộc tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án cùng thực hiện trên một địa bàn, tránh chồng chéo về quản lý và tổ chức thực hiện.

PV