Đổi mới tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập: Đảm bảo thực chất, chất lượng, sát với thực tiễn

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập) đã đạt nhiều kết quả, nhưng qua thực tiễn cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn, hạn chế.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều qua (16/11), tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL)

Theo dự thảo Báo cáo, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực, như: giảm số lượng ĐVSNCL góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các ĐVSNCL và tăng số ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên...

Nhưng thực tiễn cho thấy, mặc dù đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn, nhưng quá trình triển khai thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 - NQ/TW ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết liệt, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian thực hiện; việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với ĐVSNCL chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi; việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động các ĐVSNCL còn hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết khẳng định, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, tổng hợp đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW cũng cho thấy việc triển khai thực hiện vẫn đang tồn tại một số khó khăn, hạn chế.

Để làm rõ hơn, toàn diện, sâu sắc hơn tình hình và kết quả cũng như kiến nghị giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới để báo cáo Bộ Chính trị đảm bảo thực chất, chất lượng, sát với thực tiễn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các ý kiến tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu như sau: Phân tích, đánh giá sâu thêm về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao đối với từng cơ quan liên quan; Tham gia ý kiến cho các dự thảo Báo cáo sơ kết, về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung ý kiến vào các nhận định, đánh giá, tồn tại hạn chế dự thảo báo cáo nêu; Cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị công tác sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 19 cần đánh giá toàn diện, tổng thể trong bối cảnh quốc tế và trong nước 5 năm qua, từ đó xác định được những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị quyết, tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, từ đó chỉ ra các cơ hội và thách thức trong giai đoạn tiếp theo, để từ đó đề xuất giải pháp phù hợp.

Còn Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng thì cho rằng, nên nghiên cứu sâu hơn về hướng phát triển ĐVSNCL khoa học, hiệu quả; quan tâm đến cơ chế chính sách về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, cơ chế tài chính để ĐVSNCL phát triển.

Tại Hội nghị, một số thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 với nhiệm vụ được giao đối với cơ quan mình.

Thanh Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/doi-moi-to-chuc-quan-ly-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-dam-bao-thuc-chat-chat-luong-sat-voi-thuc-tien-post458789.html