Đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động đối ngoại

Sáng 13/1, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-moi-sang-tao-trong-trien-khai-hoat-dong-doi-ngoai-66685.htm