Đổi mới phương thức canh tác | Nông nghiệp đô thị | 19/05/2024

Trước đòi hỏi của quá trình đô thị hóa, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội đã chủ động đầu tư, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nhằm tăng năng suất chất lượng nông sản trong điều kiện diện tích đất canh tác không ngừng bị thu hẹp.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/doi-moi-phuong-thuc-canh-tac-nong-nghiep-do-thi-19-05-2024-238645.htm