Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao

Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 2 điểm cầu T26 và T79.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ trì Hội nghị.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC VỚI TINH THẦN QUYẾT LIỆT, KHẨN TRƯƠNG, NGHIÊM TÚC, TRÁCH NHIỆM CAO

Trình bày các báo cáo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo nói chung. Đã tổ chức thành công 16 đoàn công tác của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá, khảo sát việc tổ chức công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Tập trung triển khai xây dựng 20 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó nhiều đề án có nội dung khó trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc triển khai xây dựng các đề án đã giúp Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá đúng thực trạng các lĩnh vực tuyên giáo, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, trên cơ sở đó để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn ngành, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng như: Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức; Hội nghị thông báo nhanh tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân kết quả và những nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại đội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá một năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW… được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Ban đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước, như: Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; SEA Games 31; tình hình xung đột Nga - Ukraine; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình phòng, chống dịch COVID-19…

Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình và tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo được đẩy mạnh. Tích cực triển khai chương trình phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Công tác xây dựng chiến lược ngành Tuyên giáo được đầu tư nghiên cứu.

Lãnh đạo Ban đã quan tâm chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban; trực tiếp làm việc với các vụ, đơn vị trong Ban để tháo gỡ những khó khăn, bất cập, vướng mắc, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và triển khai công việc thực tế, bảo đảm dọc - ngang thông suốt, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng xác định rõ năm 2022 là năm hành động của từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức đảng và thực hiện phương châm: "Người đứng đầu nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm". Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Lãnh đạo Ban trong xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trong phân công nhiệm vụ, quản lý đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc; giáo dục đảng viên, đoàn viên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm thực hiện: “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác nên trong bối cảnh những tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo công tác Đảng ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các cấp ủy, chi bộ quan tâm triển khai thực hiện với nhiều chuyển biến rõ nét, tập trung một số nội dung như: Quan tâm tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; quan tâm lãnh đạo đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và quản lý đảng viên.

Xây dựng Kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban tham mưu rà soát, sửa đổi quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Ban về công tác tổ chức, cán bộ; khảo sát, xây dựng báo cáo thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW làm cơ sở phối hợp với Ban tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo địa phương…

KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ, TẬP TRUNG 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo cũng còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là chất lượng công tác tham mưu trong từng lĩnh vực, chất lượng thẩm định một số văn bản của bộ, ngành, địa phương chưa cao; một số văn bản trình lãnh đạo Ban chưa được đầu tư thỏa đáng. Một số đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch đề ra, chất lượng chưa cao. Công tác tham mưu, định hướng chính trị, tư tưởng về lĩnh vực khoa giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đó, do dịch bệnh COVID-19 nên những tháng đầu năm, một số đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chậm so với thời gian quy định; chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Việc giáo dục, rèn luyện đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; đoàn kết, trách nhiệm; thực hiện quy định văn hóa công sở; thực hiện nguyên tắc, kỷ luật phát ngôn; tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa được quan tâm nghiêm túc...

6 tháng cuối năm, cơ quan và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tập trung xây dựng 15 đề án, báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, tiến độ; Tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo. Chủ động dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đề xuất xây dựng các đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn, những vấn đề mới, giải pháp đột phá, chiến lược thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, tiếp tục tổ chức tốt các đoàn làm việc của Lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022. Chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục để công tác Tuyên giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Các đại biểu nhấn mạnh đến cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc cụ thể hóa các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và chất lượng sinh hoạt chi bộ... Đặc biệt tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị... Trong quá trình đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo mẫu mực nêu gương, cán bộ, nhân viên tích cực làm theo…

Nhiệm vụ chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2022:

Một là, tập trung xây dựng 15 đề án, báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Hai là, tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo.

Ba là, triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội .

Năm là, thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thể dục, thể thao, an sinh xã hội.

Sáu là, công tác xây dựng nội bộ cơ quan, nội bộ Ngành.

TẠO ĐỘNG LỰC, KHÍ THẾ, KHÁT VỌNG, NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cơ quan và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí cho rằng, bối cảnh thế giới, trong nước thời gian qua có những diễn biến khó lường, khó dự báo. Đó là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành nguồn lực, tranh giành ảnh hưởng giữa các nước ngày càng quyêt liệt và nhất là xung đột giữa Nga và Ukraina ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế thế giới… Những vấn đề đó đã tác động không nhỏ đến công tác Tuyên giáo nói chung, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị đã dành được những kết quả rất đáng tự hào, thể hiện qua 7 lĩnh vực chính. Đó là đã hoàn thành và tích cực triển khai gần 20 đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng; hoàn thành quy hoạch cán bộ các cấp; tạo động lực, khí thế, khát vọng, nâng vị thế Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần giải quyết các vấn đề từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn,… một cách rất tích cực.

Lưu ý một số hạn chế như chất lượng tham mưu một số lĩnh vực còn yếu, chạy theo số lượng; cách viết đề án, chuyên đề, báo cáo đôi khi chưa thuyết phục; việc phối hợp chưa tốt, chưa khắc phục tình trạng “đèn nhà ai nhà ấy rạng”…Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, thời gian tới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương cần cầu thị, khắc phục nhanh những tồn tại này. Phải dồn tâm, dồn lực, dồn trách nhiệm hoàn thành hơn 10 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trước mắt, tập trung tham mưu, tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII); các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ; tham mưu tổ chức Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII); tổ chức tốt các Đại hội chi bộ còn lại; hoàn thành công tác của các đoàn kiểm tra tại các địa phương…

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị, các ban, đơn vị nhanh chóng hoàn thành xây dựng đề án về chức năng, nhiệm vụ các ban, đơn vị; hoàn thành quy chế làm việc cơ quan (sửa đổi), phân công công việc, nguồn lực, thời gian cụ thể, rõ ràng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, vướng mắc, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và triển khai công việc thực tế, bảo đảm dọc - ngang thông suốt, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị củng cố kiện toàn cấp ủy trên tinh thần nhanh chóng, cụ thể, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm; chất lượng cán bộ nhưng phải trên tinh thần đoàn kết; cán bộ phải làm được việc và tố chất tốt để triển khai mọi công việc được giao…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Võ Văn Phuông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Khuất Thị Yến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Phan Xuân Thủy và đồng chí Lê Hải Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Võ Văn Phuông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Khuất Thị Yến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/doi-moi-manh-me-noi-dung-phuong-thuc-cong-tac-tuyen-giao-voi-tinh-than-quyet-liet-khan-truong-nghiem-tuc-tinh-than-trach-139773