Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    GốcHà Nội

    Đại hội VIII, XIX, X, XI, XII và gần đây là ĐH XIII tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong đó có giáo dục nghề nghiệp. Thông tin tại Hội thảo 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới, phát triển có giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới' diễn ra ngày 16/8 tại Hà Nội.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-moi-giao-duc-nghe-nghiep-trong-tinh-hinh-moi-49524.htm