Doanh thu du lịch Việt Nam tăng sau khi gia nhập WTO

10 năm gia nhập WTO, doanh thu từ du lịch tăng nhanh, từ mức 56.000 tỷ đồng năm 2007 lên hơn 337.000 tỷ đồng năm 2015.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

10 năm gia nhập WTO, doanh thu từ du lịch tăng nhanh, từ mức 56.000 tỷ đồng năm 2007 lên hơn 337.000 tỷ đồng năm 2015.

Năm 2016, ngành du lịch phấn đấu đạt doanh thu 400.000 tỷ đồng./.