Doanh nghiệp nhà nước: Tài sản hơn 2,8 triệu tỷ, doanh thu gần 1,6 triệu tỷ đồng

Trong khi tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước tương đương với mức thực hiện năm 2014, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp này chỉ đạt 161.431 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện 2014.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015 gửi Quốc hội.

Theo đó, báo cáo cho biết, theo số liệu báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu (các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2015, có 652 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Qua phân tích, đánh giá số liệu từ báo cáo của các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng tài sản của các doanh nghiệp là 3.043.687 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014 (xét trong cùng số lượng 652 doanh nghiệp nhà nước hiện có năm 2015). Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 35% tổng tài sản. Trong đó khối các tập đoàn, tổng công ty, Công ty mẹ - con có tổng tài sản là 2.821.006 tỷ đồng, chiếm 93% tổng tài sản; các Công ty TNHH MTV độc lập còn lại chiếm 7% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp là 1.376.236 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014.

Báo cáo cũng cho biết, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 1.588.326 tỷ đồng, tương đương với mức thực hiện năm 2014. Trong đó, chỉ duy nhất khối 7 Tập đoàn, chiếm 60% tổng doanh thu của các doanh nghiệp toàn quốc có doanh thu giảm 3% so với thực hiện năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp đạt 161.431 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện 2014. Trong đó, khối 7 tập đoàn đạt 101.435 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2014, chiếm 63% tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp toàn quốc; 76 Tổng công ty đạt 45.360 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2014, chiếm 28% tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp toàn quốc, khối 20 Công ty mẹ - con đạt 3.560 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện 2014, chiếm 2% tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp toàn quốc.

Chỉ khối các doanh nghiệp độc lập có lợi nhuận trước thuế đạt 11.076 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2014, chiếm 7% tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp toàn quốc.

Về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân, báo cáo cho biết, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 của khối tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là 12% giảm 3% so với năm 2014.

Cũng theo báo cáo này tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp là 246.038 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện 2014. Trong đó, tổng số phát sinh phải nộp ngân sách của khối các tập đoàn đã giảm tới 12% so với thực hiện năm 2014.

Báo cáo đánh giá rằng, dù hầu hết các doanh nghiệp nhà nước trọng tậm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, các doanh nghiệp nhà nước cũng đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định) mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và tổng các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước có sự sụt giảm nhẹ so với năm 2014.

Về tình hình tài chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 103 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - công ty con, báo cáo cho biết, tổng các khoản phải thu là 338.327 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2014.

Báo cáo của Công ty mẹ, tổng nợ phải thu là 477.544 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2014. Nợ phải thu khó đòi là 10.733 tỷ đồng trong đó Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam PVN 2.150 tỷ đồng, Công ty mẹ - Tập đoàn Cao su (1.400 tỷ đồng); Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (1.275 tỷ đồng); Công ty mẹ - TCT Lương thực Miền Nam (653 tỷ đồng)… tăng 26% so với thực hiện năm 2014, chiếm 2,2% tổng số nợ phải thu.

Theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, Tổng công ty có tổng số nợ phải trả là 1.547.859 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014.

Nguyễn Thảo