Doanh nghiêp nhà nước sau hai năm vẫn lỗ, phải phá sản

Thủ tướng quy định doanh nghiệp sau hai năm thực hiện giám sát mà vẫn thua lỗ thì phải chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định.