Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải hoạt động theo Luật doanh nghiệp

    Công An TP.HCM
    Gốc

    (CAO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị về việc triển khai thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước và bổ sung chính sách chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

    Theo đó, Thủ tướng giao các cơ quan liên quan xây dựng đề án điều chỉnh tiến độ thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bảo đảm đến ngày 1-7-2010 tất cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có đều chuyển sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH; trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt trong quý 3-2009. Chuyển quy chế hoạt động, doanh nghiệp nhà nước sẽ phát triển Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, khi quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa phải tính giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả lợi thế về vị trí địa lý, giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển. Theo văn bản Thủ tướng chỉ thị, khi phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp, cơ quan chức năng quyết định cổ phần hóa phải chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với diện tích đất không nằm trong phương án sử dụng đất được phê duyệt, doanh nghiệp phải trả lại Nhà nước để sử dụng vào mục đích khác. UBND các tỉnh, thành phố phải rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa trên địa bàn, chấn chỉnh ngay các trường hợp vi phạm, thay đổi mục đích sử dụng đất khi không được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, lấn chiếm đất đai, bỏ hoang, không đưa đất vào sử dụng theo mục đích đã đăng ký.

    Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=5022&mod=detnews&p=