Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3)

Thử tài tinh mắt sáng sớm với trò đố vui thú vị này nào!

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p2.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p3.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p4.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p5.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p6.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p7.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 7

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p8.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 8

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p9.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 9

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p10.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (3) - Ảnh 10

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-3-3504783-p11.html">=> Đáp án

Ốc Sên