Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3)

Bạn hãy xem chi tiết về trang phục, điệu nhảy, các chi tiết nhỏ khác để có thể nhớ đó là MV nào nhé!

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 1

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 2

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 3

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 4

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 5

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 6

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 7

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 8

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 9

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 10

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 11

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 12

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 13

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 14

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 15

Đoán MV Kpop qua một cảnh quay (3) - Ảnh 16

Mộc Trà