ĐOÀN ĐBQH TỈNH LAI CHÂU GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH KỂ TỪ KHI LUẬT QUY HOẠCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

  Chiều 17/01, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp thông qua Báo cáo Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp.

  Quang cảnh cuộc họp.

  Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Theo đó, tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch được các cấp, các ngành trong tỉnh Lai Châu tích cực thực hiện. UBND tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện để giao cơ quan lập quy hoạch, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh và thực hiện việc xin ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, HĐND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

  Về tiến độ triển khai thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh Lai Châu đã được UBND tỉnh đẩy nhanh, đang trong quá trình tiếp thu hoàn thiện; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện.

  Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp.

  Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh được tích cực triển khai. UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Luật Quy hoạch đô thị và cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành rõ các khu chức năng như khu trung tâm đô thị, trung tâm văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ, khu du lịch… Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được quy hoạch đồng bộ để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội.

  Về quy hoạch đô thị: Tất cả các trung tâm huyện lỵ, tỉnh lỵ đã có quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt, công tác phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đang được tăng cường, đẩy nhanh tiến độ… UBND tỉnh Lai Châu cũng đã chủ động giới thiệu vị trí, địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, triển khai dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương…

  Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp.

  Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung vào các vấn đề như công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch lâm nghiệp theo quy định của từng ngành, lĩnh vực quản lý; việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh…

  Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo, gửi Văn phòng Quốc hội tổng hợp./.

  Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=61880