ĐOÀN ĐBQH SƠN LA LẤY Ý KIẾN VÀO 1 SỐ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 1 SỐ LUẬT

Ngày 6-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.