DN chuyển quyền sử dụng đất phải chịu thuế

    Gốc

    Doanh nghiệp khi tiến hành chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất hoặc quyền sử dụng đất gắn với việc bán các căn hộ thuộc chung cư cao tầng...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/08/07/035210/9471