DN 100% vốn Nhà nước trực tiếp nộp lợi nhuận và cổ tức về KBNN

(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa có công văn số 4505/TCT-DNL gửi Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc thu, nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia của SCIC.

DN 100% vốn Nhà nước trực tiếp nộp lợi nhuận và cổ tức về KBNN - Ảnh 1

Tổng cục Thuế đề nghị SCIC hướng dẫn DN nộp trực tiếp vào tài khoản thu NSNN. Ảnh Internet.

Theo Tổng cục Thuế, kể từ khi Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, cách thức nộp cổ tức, lợi nhuận được chia có thay đổi, các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần được nộp trực tiếp vào NSNN, không nộp qua SCIC. Do đó Tổng cục Thuế đề nghị SCIC thông báo cho các đơn vị liên quan biết để thực hiện đúng quy định.

Đối với các khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần DN đã nộp về quỹ nhưng SCIC chưa xác định được thời điểm ban hành Nghị quyết chia cổ tức, Tổng cục Thuế đề nghị SCIC đối chiếu với DN để xác định khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị quản trị ban hành từ năm 2015 trở về trước.

Căn cứ vào số liệu về các khoản cổ tức được chia đã xác định nêu trên, SCIC nộp toàn bộ khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước DN đã nộp vào Quỹ vào tài khoản thu NSNN tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương và cung cấp số liệu về khoản cổ tức được chia theo Nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước và cổ tức được chia của DN Trung ương để Kho bạc điều tiết 100% cho NSNN.

Đối với các khoản lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH một thành viên độc lập niên độ từ năm 2015 trở về trước và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần nhưng DN chưa nộp, Tổng cục Thuế đề nghị SCIC rà soát, phân loại các khoản thu để xác định cổ tức được chia theo phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần; lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ niên độ từ năm 2015 trở về trước.

Trên cơ sở số liệu đã rà soát, phân loại nêu trên, SCIC phối hợp với Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương đôn đốc, hướng dẫn DN nộp trực tiếp vào tài khoản thu NSNN.