Định mức dự toán thi công mặt đường giao thông bằng vật liệu bê tông nhựa Carboncor Asphalt

Trong quá trình lập dự toán xây dựng, tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình.

Trong quá trình lập dự toán xây dựng, tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (ảnh minh họa).

Bộ Xây dựng nhận được văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam đề xuất ban hành định mức dự toán cho công nghệ thi công mặt đường giao thông bằng vật liệu bê tông nhựa Carboncor Asphalt.

Liên quan đến đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết, việc xác định định mức dự toán mới hoặc điều chỉnh định mức dự toán đối với công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, trong quá trình lập dự toán xây dựng, tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và gửi kết quả xác định định mức về cơ quan chuyên môn về xây dựng phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên, phối hợp với chủ đầu tư dự án, công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức xác định định mức để phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng.

Ý Nhi

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dinh-muc-du-toan-thi-cong-mat-duong-giao-thong-bang-vat-lieu-be-tong-nhua-carboncor-asphalt-373956.html