Định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Diêm dân được bồi thường thiệt hại thấp nhất 2,91 triệu đồng/ha/tháng và cao nhất là 39,37 triệu đồng/ha/tháng do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

Định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển - Ảnh 1