Đình chỉ cổ phiếu UCOP nếu vi phạm báo cáo tài chính

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX cho biết, sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp UPcom không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp...

Cụ thể, đưa vào diện hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc, thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

Theo HNX, thị trường UPCoM hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chưa công bố báo cáo tài chính năm kiểm toán.

HNX đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục vi phạm.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dinh-chi-co-phieu-ucop-neu-vi-pham-bao-cao-tai-chinh-206719.htm