Điều tra công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

  6 liên quanGốc

  Nhằm thực hiện Dự án 'Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN)', Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội thảo góp ý mẫu phiếu điều tra dự án.

  (Ảnh: baochinhphu.vn)

  Đây là dự án cấp thiết nhằm đánh giá khách quan và đầy đủ chất lượng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc về nội dung, hình thức, phương thức thực hiện, kết quả, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

  Việc tổ chức lấy phiếu điều tra là nhiệm vụ cốt lõi, quan trọng, quyết định đến độ chính xác của thông tin điều tra và hiệu quả của dự án. Dự án chủ yếu được thực hiện bằng hình thức gián tiếp (gửi phiếu).

  BẢO THY

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dan-toc-mien-nui/dieu-tra-cong-tac-tuyen-truyen-chinh-sach-dan-toc-669203/