Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    18 liên quanGốc

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dieu-kien-moi-ve-kinh-doanh-bat-dong-san-25155.htm