Điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý tại đơn vị sự nghiệp

Bà Nguyễn Thị Lan (Gia Lai) hỏi, viên chức tuyển dụng năm 2007, thuộc đơn vị sự nghiệp có thu (không được giao biên chế nhà nước mà do UBND huyện tự giao biên chế) thì có đủ điều kiện bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý của đơn vị sự nghiệp có thu đó không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý (Điều 44); theo đó, người được bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý phải là viên chức và đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/dieu-kien-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-tai-don-vi-su-nghiep-102221128122352827.htm