Diệu kế thông minh của Gia Cát Lượng khiến quân Tư Mã Ý thua tan tác

Trong Tam Quốc, nhân vật Gia Cát Lượng (Khổng Minh) nổi danh là người không ngoan, đa mưu túc trí. Ông đã không ít lần dùng trí thông minh của mình để hạ quân địch.

Vào năm Kiến Hưng thứ 9, mùa xuân tháng hai, Gia Cát Lượng dẫn đội quân hùng hậu gồm 10 vạn binh lính ra đánh trận với đối thủ là quân Ngụy. Lúc này, Ngụy chủ Tào Tuấn đã nghe tin và quyết định giao phó nhiệm vụ đánh trận cho Tư Mã Ý.

Khi được giao phó nhiệm vụ, Tư Mã Ý đã có một chiến thuật tinh vi. Ông đã giao phó nhiệm vụ giữ Kỳ Sơn cho tướng Trương Cáp và sau đó dựng trại tại Kỳ Sơn để kiểm soát vùng này. Còn Tư Mã Ý cùng với tướng Quách Hoài và quân lính tuần phòng các quận Thiên Thủy để chặn đứng bất kỳ đợt tấn công nào của đối phương.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Gia Cát Lượng đã sắp xếp quân đội ở Kỳ Sơn và lập kế hoạch để thu thập lương thực. Tuy nhiên, khi Khổng Minh nhìn thấy rằng có quân Ngụy canh giữ bên sông Vị, ông đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Gia Cát Lượng sai Vương Bình, Trương Ngực, Ngô Ban và Ngô Ý cùng bốn tướng ở lại để giữ Kỳ Sơn. Trong khi đó, ông dẫn theo tướng Ngụy Diên, Khương Duy và một số tướng khác đến Lỗ Thành, tổ chức một đợt tấn công với quân đội hơn 3 vạn người.

Khổng Minh đã rất khéo léo khi biết rằng quân Ngụy có thể sợ ma quỷ, và ông đã lợi dụng điều này để đánh lừa đối thủ. Gia Cát Lượng đã hỏi một thái thú về một địa điểm được gọi là "Bãi cây ma," và từ câu trả lời của thái thú, ông đã tạo ra một cái tên đầy ma quỷ và sợ hãi.

Khi Tư Mã Ý nghe được về "Bãi cây ma," ông đã cảm thấy hoang mang và sợ hãi, và Khổng Minh đã thành công khiến đối thủ tin rằng nơi đó có linh hồn ma quỷ.

Khi ấy Gia Cát Lượng sai Khương Duy dẫn một nghìn quân hộ xe, năm trăm quân đánh trống, phục sẵn mé sau Thượng Nhai. Ngoài rai, ông còn sai Mã Đại, Ngụy Diên, mỗi người dẫn một nghìn quân hộ xe, năm trăm quân đánh trống, phục sẵn hai mặt tả hữu. Họ dùng 24 người, mặc áo thâm, đi chân trần, xõa tóc, chống gươm, tay cầm cờ phướng thất tinh đen, xúm quanh đẩy xe. Ba tướng nhận lệnh, dẫn quân đẩy xe đi.

Gia Cát Lượng còn cử ba vạn quân mang sẵn liềm dụng cụ chực rình gặt lúa và 24 tên lính tráng mặc áo thâm, xõa tóc đi chân trần, cầm gươm đẩy một cỗ xe bốn bánh. Ngoài ra, cho Quan Hưng ăn mặc đóng vai thiên bồng, tay cầm ngọn phướng thâm, vẽ thất tinh, đi trước xe. Khổng Minh ngồi trên xe, nhằm trại Ngụy kéo đến. Quân Ngụy trông thấy cả kinh, không biết người, hay là quỷ, vội vã về báo với Tư Mã Ý.

Anh đã sử dụng một kế sách tinh vi để tạo ra hiệu ứng quỷ quái và làm cho quân Ngụy tin rằng họ đang đụng độ với một lực lượng siêu nhiên. Tư Mã Ý và quân Ngụy đã bị đánh lừa, và họ sợ hãi đến mức không dám tiến về phía trước.

Kết quả là, quân Ngụy đã chạy trốn, và Gia Cát Lượng đã có cơ hội cắt lúa và vận chuyển nó về Lỗ Thành. Khổng Minh đã chứng tỏ tài năng của mình trong việc sử dụng binh sách và diệu kế để đánh lừa đối thủ, và điều này đã giúp ông đạt được chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến Tam Quốc. Điều này cũng cho thấy tài dụng binh của Thừa tướng Gia Cát Lượng đúng nghĩa là khôn lường và đa dạng, luôn tìm ra cách để đối phó với mọi tình huống.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/dieu-ke-thong-minh-cua-gia-cat-luong-khien-quan-tu-ma-y-thua-tan-tac/20230923015039932