Điều hành tiền tệ theo hướng linh hoạt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Bốn động thái nổi bật trên thị trường tiền tệ Việt Nam năm 2008

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=124008