Điều gì xảy ra khi bóng đập vào mặt được quay chậm 1000 lần?

Người xem thấy rõ sự biến dạng của trái bóng, những thay đổi của cơ mặt trong và sau khi đập bóng vào mặt được sử dụng hiệu ứng làm chậm.

Video: Điều gì xảy ra khi bóng đập vào mặt được quay chậm 1000 lần:

Nguồn video: YouTube/The Slow Mo Guys.