Điều cốt lõi là phải làm

    Gốc

    ND - Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình thái ý thức  xã hội, bao gồm những nguyên tắc chuẩn mực định hướng giá trị, được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội. Vì vậy, hơn bất cứ một lĩnh vực nào khác, nói tới đạo đức là nói tới đạo làm gương.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106583&sub=50&top=37