Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố khóa XVI

    Ngày 29-11, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 48/TB-HĐND về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Thông báo nêu rõ, ngày 26-10-2022, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Thông báo số 47/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND thành phố; theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức từ ngày 5-12 đến 8-12-2022.

    Tuy nhiên, do Trung ương thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực HĐND thành phố thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố từ ngày 7-12 đến 10-12-2022.

    Tuấn Việt

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1048869/dieu-chinh-thoi-gian-to-chuc-ky-hop-thu-muoi-hdnd-thanh-pho-khoa-xvi