Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ đa năng Thanh Đa

    Gốc

    UBND TP HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng về vấn đề trên. Theo đó, Sở Qui hoạch – Kiến trúc được giao tham mưu cho UBND TP quyết định điều chỉnh quy hoạch...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/quy-hoach/2007/09/18/030452/2914