Điều chỉnh phương án khắc phục ô nhiễm môi trường ở CTCP Nicotex Thanh Thái

NDĐT- Ngày 11-11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn 9093/UBND-NN truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Quyền về việc điều chỉnh phương án khắc phục ô nhiễm môi trường ở CTCP Nicotex Thanh Thái.

Theo đó, Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý để CTCP Nicotex Thanh Thái điều chỉnh tiến độ thi công, khai quật, thu gom, đóng gói, xử lý đối với chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định tại ba khu vực còn lại; thời gian thực hiện 60 ngày, không kể ngày lễ và ngày nghỉ, kể từ ngày điều chỉnh biện pháp thi công.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phê duyệt biện pháp thi công điều chỉnh công trình bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu của CTCP Nicotex Thanh Thái để đơn vị thi công thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu CTCP Nicotex Thanh Thái bảo đảm kinh phí cho đơn vị thi công triển khai việc khai quật, thu gom, đóng gói, xử lý chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định, bảo đảm tiến độ theo phương án Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

MAI LUẬN