Điều chỉnh lại mức thu của hàng loạt phí, lệ phí

    Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định về mức thu của một số khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dieu-chinh-lai-muc-thu-cua-hang-loat-phi-le-phi-44261.htm