Điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối

UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đoạn đi qua tỉnh.

Bổ sung vị trí G40M để hướng tuyến đoạn G39-G40 hạn chế ảnh hưởng đến điểm dân cư thôn Hào Khê (Hưng Long)

Bổ sung vị trí G40M để hướng tuyến đoạn G39-G40 hạn chế ảnh hưởng đến điểm dân cư thôn Hào Khê (Hưng Long)

Theo đó, đoạn đường dây đi qua huyện Gia Lộc sẽ giữ nguyên; điều chỉnh tuyến tại các huyện Ninh Giang, Thanh Miện và Bình Giang.

Tại huyện Ninh Giang, bổ sung vị trí G40M để hướng tuyến đoạn G39-G40 hạn chế ảnh hưởng đến điểm dân cư thôn Hào Khê (Hưng Long). Tại huyện Thanh Miện, bổ sung các góc G42M, G45B, điều chỉnh G46 để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư dọc bờ sông Cửu An, cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2. Tại huyện Bình Giang, bổ sung G48A1, G48A3, G48A4, G48BM, dịch chuyển vị trí G48F ra khỏi đất, khu trạm bơm Tranh Ngoài (Hùng Thắng)... để tránh điểm dân cư Nhữ Thị (Thái Hòa), tránh khu vực trạm bơm.

Thỏa thuận tuyến được thực hiện từ năm 2018, trong khi đó một số công trình trên địa bàn tỉnh đã triển khai nên việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối cho phù hợp hơn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối có chiều dài 123,8 km, đi qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Đây là tuyến quan trọng trong việc cấp điện cho khu vực miền Bắc, nhất là thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/vi-chinh-huong-tuyen-duong-day-500-kv-nha-may-nhiet-dien-nam-dinh-i-pho-noi-355894.html