Điều chỉnh hệ số giá đất năm 2023

(ĐN) - UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định này, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp áp dụng năm 2023 là bằng 1.

UBND tỉnh giao Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, thành phố căn cứ vào hệ số điều chỉnh này, các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế đất theo quy định. UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng TN-MT, Phòng Tài chính - kế hoạch, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan liên quan cấp huyện xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế đất theo quy định; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc khiếu nại tố cáo liên quan đến xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế đất.

Thời gian áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 1-1-2023.

H.Lộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202301/dieu-chinh-he-so-gia-dat-nam-2023-3152038/