Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá

(Chinhphu.vn) - Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá có biến động bất thường hoặc khi có thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng năm 2011, Bộ Xây dựng cho biết, danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và các quy định về biến động bất thường đã được nêu tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính và các quy định của UBND cấp tỉnh. Hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian Tại điểm b, khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng”. Vì vậy, đối với hình thức hợp đồng này nếu trong hợp đồng có quy định như nêu trên và các nguyên, nhiên vật liệu trong hợp đồng nằm trong danh mục thực hiện bình ổn giá đồng thời có biến động bất thường theo quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC thì chủ đầu tư xin phép cấp quyết định đầu tư để điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng. Nếu các hợp đồng theo đơn giá cố định ký trước ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì vẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hợp đồng trọn gói Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, nếu các hợp đồng trọn gói ký trước ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì vẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Đối với các hợp đồng ký sau ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan. Bộ Xây dựng cũng cho biết, trường hợp giá nguyên, nhiên vật liệu biến động lớn trong thời gian qua, trên cơ sở các kiến nghị của địa phương, Bộ sẽ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép được chuyển những hợp đồng đã ký theo hình thức giá hợp đồng trọn gói sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Ban Bạn đọc