Điện mừng Chủ tịch Quốc hội Xinh-ga-po

    Đảng Cộng Sản VN
    Gốc

    - Nhân dịp Ngài Mai-cơn Pan-mơ (Michael Palmer) được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Xinh-ga-po, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có điện mừng gửi Ngài Mai-cơn Pan-mơ./.

    (ĐCSVN) - Nhân dịp Ngài Mai-cơn Pan-mơ (Michael Palmer) được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Xinh-ga-po, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có điện mừng gửi Ngài Mai-cơn Pan-mơ./.

    Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=492636&co_id=30093